Hof van Assisen | volgende>

SAMENSTELLING VAN HET HOF

1. Het hof.

Het hof van assisen bestaat uit drie beroepsmagistraten, namelijk een voorzitter (lid van het Hof van het Beroep) en twee assessoren (leden van de rechtbank van eerste aanleg).

De voorzitter wordt aangewezen voor één of meerdere zaken door de eerste voorzitter van het hof van beroep.

De assessoren worden per zaak aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

2. Het openbaar ministerie.

Het ambt van openbaar ministerie wordt uitgeoefend door de procureur-generaal bij het hof van beroep, die zijn bevoegdheid kan overdragen hetzij aan een advocaat-generaal of substituut-procureur-generaal hetzij aan een lid van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar het hof zetelt.

3. De griffier.

Het ambt van griffier wordt uitgeoefend door een griffier van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar het hof van assisen zetelt. Hij/Zij wordt aangewezen door de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg.

4. De jury.

Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury van 12 door het lot aangewezen gezworenen.

Om op de algemene lijst van gezworenen te worden ingeschreven moet men:

  • ingeschreven zijn op de lijst van de kiezers voor de Wetgevende Kamers;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • volle 30 jaar en minder dan 60 jaar oud zijn op het ogenblik van het opmaken van de lijsten op de gemeenten;
  • kunnen lezen en schrijven.

De algemene lijst van gezworenen wordt om de vier jaar opgemaakt uit een gemeentelijke lijst, een provinciale lijst en een definitieve lijst.

Per zaak wordt er een bijzondere lijst van gezworenen opgemaakt. Dit gebeurt door uitloting van een aantal namen (60).