Hof van Assisen | <vorige

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE JURY.

  • als hoofdman van de jury wordt van rechtswege aangewezen diegene die als eerste uit de bus komt en niet gewraakt wordt door het openbaar ministerie of de beschuldigde;
  • de gezworenen kunnen in de loop van het proces een andere hoofdman kiezen, mits akkoord van de nieuw aan te duiden hoofdman;
  • de gezworenen (zowel de effectieve als de plaatsvervangende) kunnen in de loop van de debatten vragen stellen aan de beschuldigde en de getuigen via de voorzitter op voorwaarde dat zij hun mening niet laten blijken;
  • de gezworene die uitgeloot is om deel uit te maken van de jury en die zich terugtrekt uit de jury, zonder toelating van de voorzitter, kan veroordeeld worden tot een geldboete (artikel 316 bis strafwetboek);
  • een gezworene die deel uitmaakt van de jury mag het geheim van de beraadslaging niet prijsgeven, ook niet na de afloop van het proces;