Griffie van de rollen - burgerlijke kamers en kamers familierechtbank (en beslagrechter)

Telefoonnummer: 050/47 32 20
Faxnummer: 050/47 32 31

Hier worden de hangende burgerlijke dossiers beheerd, de zaken waarin nog geen eindvonnis werd verleend.

Typische burgerlijke zaken voor de rechtbank van eerste aanleg zijn: echtscheidingen, bouwzaken, hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter, fiscale zaken.

Op de griffie van de rollen leggen de partijen of hun raadslieden in de loop van de procedure alle akten en stukken neer die nodig zijn om een zaak in staat te stellen, onder andere:
  • de conclusies, die de eisen en/of het verweer bevatten van de partij die ze neerlegt (conform de artikelen 741 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek)
  • verzoeken om de zaak vast te stellen voor pleidooien (conform ondermeer de artikelen 747, 2 en 750 van het Gerechtelijk Wetboek)
  • diverse andere verzoeken: vervanging van door de rechtbank aangestelde deskundigen, begroting ereloon deskundige, verzoek tot het houden van getuigenverhoor, ...
  • stukken, waarvan de neerlegging door de rechtbank werd bevolen
Vanuit de griffie van de rollen vertrekken dagelijks honderden brieven naar de partijen of hun raadslieden:

oproepingen: in sommige gevallen dienen de partijen te worden opgeroepen om op een zitting te verschijnen. Dit is onder meer het geval:
  • wanneer een zaak werd vastgesteld om behandeld te worden in toepassing van bv. artikel 803 of 973, 2 Ger.W.
  • wanneer een zaak wordt ingeleid door het neerleggen van een tegensprekelijk verzoekschrift, bv. in echtscheiding of in fiscale zaken. In dat geval ontvangen de partijen ook een exemplaar van het verzoekschrift.
kennisgevingen: in sommige gevallen dienen de partijen kennis te krijgen van een bepaalde akte. Dit is onder meer het geval:
  • wanneer overeenkomstig artikel 747, 2 Ger.W. een verzoekschrift tot instaatstelling werd neergelegd, ontvangen de partijen een exemplaar van dat verzoekschrift en later een kopie van de daaropvolgende beschikking.
  • wanneer een vonnis werd verleend. In bepaalde gevallen (wanneer een partij geen raadsman heeft of wanneer dat uitdrukkelijk door de wet wordt bepaald) ontvangt de partij een kopie van het vonnis.
Op de griffie van de rollen kunnen de partijen ook hun dossier inzien.