RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING BRUGGE
correctionele griffie

Kazernevest 3
8000 BRUGGE
Tel. 050 47 31 00

De correctionele rechtbank is de afdeling van de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor de bestraffing van wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden en de afhandeling van de burgerlijke gevolgen. Zij is tevens de beroepsinstantie voor de strafrechtelijke vonnissen van de Politierechtbank.

Het is belangrijk dat u als beklaagde, burgerlijke partij of als getuige aanwezig bent of u laat vertegenwoordigen door een advocaat op de dag en het uur zoals vermeld op de dagvaarding of oproeping.

In de zittingszaal bevindt zich een deurwachter, bij wie U zich moet aanmelden, met vermelding van de zaak waarin U aanwezig bent Het vonnis zal openbaar uitgesproken worden op een zitting die daartoe door de voorzitter bepaald werd.

Als U betrokken partij bent, dan kan U vanaf de dag na de uitspraak op de correctionele griffie een kopie bekomen van het vonnis.

Het personeel van de griffie staat ter beschikking om u op een correcte wijze te helpen bij de diverse vragen.

OPENINGSUREN VAN DE GRIFFIE voor het PUBLIEK

elke werkdag : 08.30 tot 12.30 uur - 13.30 tot 16.00 uur


DIVERSE DIENSTEN


Dienst algemene INFORMATIE ZITTINGEN
inzage en kopiename van DOSSIERS en VONNISSEN
( tel.050 47 31 00 )

De algemene rol is de lijst van de zaken die behandeld worden voor de rechtbank .Deze lijst is openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd ter griffie.

De dossiers die vastgesteld werden voor een van de correctionele kamers, worden op de griffie ter beschikking gehouden van de magistraten. Elke partij, die inzagerecht heeft kan zich tot deze dienst wenden. Op de dag van hun vaststelling worden ze op de zitting voorgelegd.Na de zitting komen de dossiers van de uitgestelde zaken terug naar de dienst om te worden gerangschikt op hun nieuwe zittingsdatum.

Enkel de personen, die zich daadwerkelijk burgerlijke partij hebben gesteld, de beklaagden en de respectievelijke advokaten kunnen inzage krijgen in het vonnis tegen betaling.

De mogelijkheid bestaat om op bestelling een kopie te bekomen van het dossier of het vonnis. Telefonische inlichtingen aan betrokkenen worden onder voorbehoud meegedeeld en gelden enkel ter informatie.

dienst RIJBEWIJZEN (Griffie Politierechtbank tel. 050.47.36.40)
nà beroep (tel. 050.47.31.07)


Wanneer bij vonnis een verval van het recht tot sturen werd uitgesproken en dit verval werd u ter kennis gebracht dient men zijn rijbewijs ter griffie in te leveren binnen de 4 dagen na deze kennisgeving. Rijbewijzen kunnen na het verval terug worden afgehaald of worden via de politiediensten terugbezorgd.

dienst OVERTUIGINGSSTUKKEN ( tel. 050 47 31 11 of tel. 050 47 31 12 )

openingsuren 8.30 -12.30
Eerste verdieping, voorbij het “Parket – Politierechtbank”

Overtuigingsstukken worden door diverse politiediensten als bewijsmateriaal in een zaak ter griffie gedeponeerd. Wanneer er een einde is gekomen aan de zaak wordt omtrent deze stukken een bestemming gevraagd aan de bevoegde parketmagistraat, wanneer er niet werd beslist bij gerechtelijke uitspraak.

Indien beslist wordt deze stukken terug te geven aan de eigenaar wordt deze door de griffie verwittigd om deze af te halen in de voormiddag Het afhalen van voertuigen gebeurt na afspraak.

dienst BEROEPEN (Tel. 050 47 31 09)

Indien men niet akkoord is met een beslissing van de rechter of met een vonnis, kan men beroep instellen door een geacteerde mondelinge verklaring ter griffie in principe binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de dag na de uitspraak.
Door dit beroep wordt de zaak opnieuw behandeld in het Hof van Beroep te Gent.
De kosten voor het instellen van beroep zijn betalend m.b.t. de burgerlijke partijen en worden bij het aantekenen van het beroep onmiddellijk vereffend. De kosten voor het instellen van het beroep door een veroordeelde worden verrekend bij de eindbeslissing


Brochure: Publicaties FOD Justitie
U bent gedagvaard
U bent getuige

http://www.just.fgov.be