Diensten Burgerlijke griffie

Telefoonnummer: 050/47 32 00
Faxnummer: 050/47 32 13

Inschrijving van alle nieuwe burgerlijke zaken
Op de burgerlijke griffie worden alle nieuwe zaken aanhangig gemaakt door de inschrijving ervan op de diverse rollen. Dit zijn zowel de zaken die worden ingeleid bij dagvaarding, bij verzoekschrift als bij tegensprekelijk verzoekschrift.

Afleveren van uitgiften en afschriften van burgerlijke vonnissen en beschikkingen

Boekhouding van de hele rechtbank
Alle boekhoudkundige verrichtingen van alle diensten van de rechtbank van eerste aanleg (burgerlijk, correctioneel, onderzoek, jeugdrechtbank) gebeuren op de burgerlijke griffie. Vragen of inlichtingen in verband met betalingen gebeuren steeds schriftelijk.

Uitbetaling getuigengelden (zoewel burgerlijk als correctioneel)

Overmaken van echtscheidingvonnissen aan de burgerlijke stand
Na het verstrijken van de beroepstermijn wordt het beschikkend gedeelte van de echtscheidingsvonnissen (zowel de echtscheidingen door onderlinge toestemming als de echtscheidingen op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk) automatisch door de griffie overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk werd voltrokken. In geval van een huwelijk in het buitenland, is dit de ambtenaar van de burgerlijke stand van het eerste district Brussel.

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van nalatenschappen
Erfgenamen die een nalatenschap wensen te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving kunnen zich tijdens de openingsuren van de griffie aanbieden. Let wel dat alleen de rechtbank bevoegd is waar de nalatenschap is opengevallen, met andere woorden daar waar de overledene laatst was gedomicilieerd.

Afleveren van uittreksels van geboorteakten van vreemdelingen, gehuwd binnen het gerechtelijk arrondissement.
Personen die in het buitenland zijn geboren en in een gemeente van het arrondissement Brugge zijn gehuwd, kunnen op de burgerlijke griffie een uittreksel bekomen van hun buitenlandse geboorteakte.

Dienst van de dringende gerechtskosten
Staat onder meer in voor de vergoeding van tolken, vertalers, gezworenen en getuigen in assisenzaken.