Inhoud Geschiedenis | <vorige | volgende>

Studie van het nieuw complex

Naast de resterende historische getuigen die in feite als groeipool van het nieuw gerechtsgebouw zouden fungeren, beschikte men over heel wat informatie die samen "het programma" uitmaakten.

Wat is in feite een gerechtsgebouw of, meer specifiek, wat moest het nieuw gerechtsgebouw te Brugge worden ?

In eerste instantie vertrok men van het gegeven dat hier verschillende gerechtelijke families zouden samenleven :

  • het Hof van Beroep, dat geen directe activiteiten ontplooit buiten zijn zetel in Gent, maar wel belast is met de organisatie en de werking van het Hof van Assisen in Brugge, bestaande uit een raadsheer van het Hof die voorzitter is, bijgestaan door rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge;
  • het Arbeidshof, dat kennis neemt van het hoger beroep in de rechtsgedingen van arbeids- en sociaal recht en waarvan acht kamers zowel zetelen in de afdeling Brugge, bevoegd voor het rechtsgebied van heel West-Vlaanderen, als in de zetel in Gent, bevoegd voor Oost-Vlaanderen;
  • de Rechtbank van Eerste Aanleg, voor burgerlijke geschillen en strafrechterlijke feiten, met zijn afdelingen Onderzoeksgerecht en Jeugdrechtbank en het parket van de procureur des Konings;
  • de Arbeidsrechtbank met zijn parket, het Arbeidsauditoraat;
  • de Koophandelsrechtbank met de diensten van het handels- en ambachtsregister;
  • de Vredegerechten en de Politierechtbank met verschillende rechters;
  • de belangrijke brigade van de Gerechtelijke Politie, met administratieve en technische diensten;
  • en tenslotte de Balie met tuchtraad en de diensten van de Orde der advocaten.

De leden zijn weliswaar zelfstandig, maar nemen in belangrijke mate deel aan de werkzaamheden van de grote administratieve machine die het gerecht is. Zij pleiten voor de verschillende gerechten, leggen dossiers neer en bestuderen bundels in de griffies, of doen opzoekingen in de documentatiedienst en bibliotheek van de Balie.

Naast deze louter administratieve en organisatorische aspecten wilde men ook op verscheidene vlakken, meer dan tot hiertoe het geval was, aandacht schenken aan de sociale aspecten.

Met name het imposante, soms zelfs angst inboezemende beeld dat men bij gerechtsgebouwen vaak heeft, met de bijhorende drempelvrees, moest vermeden worden en anderzijds diende men het menselijk respect en de discretie ook van de gedetineerden als basisgegevens te behouden.

Met andere woorden: een gerechtsgebouw hoort geen tempel te zijn voor magistraten en advocaten, maar een openbare dienst, waar een gewone burger met zijn problemen terecht kan en die gehuisvest is in een goed functioneel gebouw.

AI deze gegevens hebben ertoe geleid dat het nieuw complex opgevat werd als een buurtschap van "huizen" die elk bewoond worden door een gerechtelijke familie. Alle huizen zijn ingeplant langs een centrale straat, open voor het publiek dat via deze straat alle audiëntiezalen kan bereiken en elk "huis" betreedt via de griffie of het secretariaat.

Eens daar voorbij is elk huis privé voor magistraten en ambtenaren.

Deze basisopvatting is duidelijk merkbaar in het volumespel van de eenheden, die van meet af aan op schaalmodel werden bestudeerd.

Inhoud Geschiedenis | <vorige | volgende>