Inhoud Geschiedenis | <vorige | volgende>

De militaire periode

Het Militair Departement heeft het verlaten klooster nieuwe functies toegekend die zeker geen aanwist betekenden.

Toch zijn de eerste verbouwingen en uitbreidingen in een naïeve nabootsende vormgeving uitgevoerd. Een kadastraal plan van 1839 toont ons dat reeds drie van de vier pandgangen, evenals de priorswoning en de cellen gesloopt waren. De militairen hadden in de resterende kloostergebouwen hun intrek genomen. Op dat ogenblik waren nog geen nieuwe kazernegebouwen opgericht. De gronden tussen de Koopmansstraat en de Vesten waren nog onbebouwd.

Volgens het kadastraal van van P.C. Popp daterend van 1854 waren op dat ogenblik reeds enkele nieuwe kazernegebouwen aan de kloostergebouwen toegevoegd. Wel had men hierbij de vroegere pandaanleg geëerbiedigd.

Een ongedateerde militaire atlas leert ons dat de algemene aanleg van het klooster in de tweede helft van de vorige eeuw nog bewaard was gebleven. De kerk was weliswaar in drie bouwlagen onderverdeeld, waarbij de benedenverdieping als paardestal fungeerde en de verdiepingen als slaapzalen voor de soldaten waren ingericht.

Ook de resterende pandgang was omgevormd tot paardestal.

De 20ste eeuw vertoonde echter, met de volledige verkrotting en de soms aan het misdadige grenzende vernietiging van waardevolle details, alleen schaduwzijden.

Niettegenstaande deze verloedering werd het verlaten klooster toch van de totale afbraak gered door de ingebruikneming door de militairen.

Een specifieke getuige van deze militaire periode is het 19de eeuws gebouw op de hoek van de Langestraat en de Koopmansstraat, dat weliswaar niet tot de Architectura Maior van de stad behoort, maar dat wegens zijn goede smaak en zijn plaats die het verworven heeft in het straatbeeld geïntegreerd werd in het nieuw gerechtsgebouw.

Deze militaire periode heeft ons tenslotte nog een uitzonderlijk nationaal monument overgelaten, namelijk het Beluik der Gefusilleerden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen hier 11 Vlamingen, een Fransman en een Engels officier voor een Duits vuurpeleton.

Inhoud Geschiedenis | <vorige | volgende>