Inhoud Geschiedenis | <vorige | volgende>

De restauratiewerken: de kloostergang

Van de vier pandgangen die eens het kloosterpand omsloten was er slechts één bewaard, weliswaar in de militaire periode bijna onherkenbaar ingekapseld in de oeverloze kazernegebouwen.

De raamomlijstingen in Avesne-steen waren deerlijk verminkt en bezet met cementspecie, zodat zij pas na exploratie-hakwerk blootkwamen onder de vorm van een bijna onherkenbaar restant.

Na het verwijderen van het massale kazernegebouwen en het aanbrengen van de nodige versterkingen aan de gesloten achtergevel kon de eigenlijke restauratie aangevat worden, gesteund op de studie van de historische getuigen, door compilatie met een gelijkaardige kloostergang van de voormalige Cisterciënzer Abdij van de Duinen te Brugge. De kloosterrekeningen vertellen ons namelijk dat deze rijke abdij haar steenhouwers tijdelijk uitleende aan de minder gefortuneerde Kartuizers.

Stuk voor stuk werd het oorspronkelijk volumespel opnieuw in ere hersteld. Eveneens ontaard tot paardestal en later tot waszaal voor soldaten werd de voormalige kloostergang ook langs
binnen aangepakt. De hardsteenomlijstingen werden volledig bloot gemaakt, aangevuld en bijgewerkt waar het enigszins kon.

De oorspronkelijke wandelgang werd herboren en de glazenier kreeg weer vrij spel met licht en kleur.

Inhoud Geschiedenis | <vorige | volgende>